Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

TÁNH KHÔNG – PHẦN II : CẤU TRÚC CỦA BIỆN CHỨNG PHÁP TRUNG QUÁN TÔNG

CHƯƠNG 5
I.NGUỒN GỐC CỦA BIỆN CHỨNG PHÁP
II. CUỘC CÁCH MẠNG COPERNICUS TRONG TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ
III. BIỆN CHỨNG PHÁP – SỰ XUNG ĐỘT CỦA LÝ TÍNH
IV. BIỆN CHỨNG PHÁP LÀ GIẢI PHÁP HÓA GIẢI SỰ XUNG ĐỘT
V.BỐN LUẬN CHẤP TRONG MỖI VẤN ĐỀ
VI. BIỆN CHỨNG PHÁP LUẬN PHÁ MỌI KIẾN CHẤP BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUY KẾT BỘI LÝ [REDUCTIO AD ABSURDUM]
VII. PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN NHÂN QUẢ BẰNG BIỆN CHỨNG PHÁP
IX.NGUYÊN LÝ CỦA BIỆN CHỨNG PHÁP : VẠN PHÁP VÔ TỰ TÍNH – LÝ DUYÊN KHỞI (PRATĪTYA-SAMUTPANNA)
X.NHỮNG YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BIỆN CHỨNG PHÁP
CHƯƠNG 6
KHẢO CỨU VÀI LUẬN ĐIỂM PHẢN BÁC BIỆN CHỨNG PHÁP
I. SỰ PHÊ PHÁN CÓ THỂ KHÔNG CẦN ĐẾN MỘT LẬP TRƯỜNG?
II. PHÊ PHÁN CHÍNH LÀ TỰ PHÊ PHÁN
II. BIỆN CHỨNG PHÁP VÀ LUẬT BÀI TRUNG
IV.LIỆU SỰ PHÊ PHÁN CÓ THỂ KHÔNG CẦN PHẢI CHẤP NHẬN CÁC LƯỢNG LUẬN (PRAMĀṆA)?
V. BIỆN CHỨNG PHÁP VÀ Ý NGHĨA CỦA SỰ PHỦ ĐỊNH
VI. CÓ PHẢI TÁNH KHÔNG (ŚŪNYATĀ) LÀ MỘT LOẠI LÝ LUẬN?
CHƯƠNG 7
VẬN DỤNG BIỆN CHỨNG PHÁP
I. PHÊ PHÁN NHÂN QUẢ
A. PHÂN TÍCH LUẬN ĐIỂM TỰ SINH HAY NHÂN QUẢ ĐỒNG NHẤT LUẬN (SATKĀRYA-VADA; SVATA-UTPATTI) BẰNG BIỆN CHỨNG PHÁP
B. PHÊ PHÁN NHÂN QUẢ DỊ BIỆT LUẬN (ASATKĀRYA-VADA; PAVATA-UTPATTIH)
II. ĐỘNG VÀ TĨNH
III. KHẢO CỨU CÁC PHẠM TRÙ TRIẾT HỌC ĀBHIDHARMIKA
IV. KHẢO CỨU VỀ TỰ NGÃ (ĀTMAN)
CHƯƠNG 8
TRIẾT HỌC TRUNG QUÁN TÔNG : PRAJÑĀPĀRAMITĀ
I.TỰ THÂN SỰ PHÊ PHÁN HAY BIỆN CHỨNG PHÁP CHÍNH LÀ TRIẾT HỌC
II. TRI THỨC TRIẾT HỌC LÀ PRAJÑA – TRỰC KIẾN BẤT NHỊ
III. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ADVAYA VÀ ADVAITA
IV. BẢN CHẤT CỦA TRỰC GIÁC TRUNG QUÁN TÔNG (PRAJÑA)
V. PRAJÑA LÀ TỰ DO
VI. PRAJÑĀPĀRAMITĀ LÀ NHƯ LAI (TATHĀGATA)
CHƯƠNG 9
CẢNH GIỚI TUYỆT ĐỐI VÀ HIỆN TƯỢNG GIỚI
CẢNH GIỚI TUYỆT ĐỐI LÀ KHÔNG (ŚŪNYA) – VÀ SIÊU VIỆT
II. KHẢO CỨU MỘT VÀI NGỘ NHẬN VỀ TÁNH KHÔNG (ŚŪNYATĀ) HAY CÁI TUYỆT ĐỐI
III. SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TUYỆT ĐỐI LUẬN TRUNG QUÁN TÔNG VÀ TUYỆT ĐỐI LUẬN VEDĀNTA
IV. VÔ MINH (AVIDYĀ)
IV. NHỊ ĐẾ LUẬN
CHƯƠNG 10
BIỆN CHỨNG PHÁP VÀ GIẢI THOÁT
I.GIẢI THOÁT LUẬN
II. GIẢI THOÁT LÀ VẤN ĐỀ THUỘC TÂM LINH
III. TÂM LINH THỨC TỈNH
IV. HÀNH TRÌ LỤC ĐỘ (PĀRAMITĀ)
V. TÁNH KHÔNG (ŚŪNYATĀ) LÀ PHƯƠNG TIỆN DUY NHẤT ĐẠT ĐẾN NIẾT BÀN
VI. QUAN NIỆM VỀ NIẾT BÀN
CHƯƠNG 11
CẢNH GIỚI TUYỆT ĐỐI VÀ NHƯ LAI
I. NHƯ LAI : TRUNG GIAN CẦN THIẾT GIỮA CẢNH GIỚI TUYỆT ĐỐI VÀ HIỆN TƯỢNG GIỚI
II. THẦN TÍNH QUAN
III. TAM THÂN PHẬT
IV. ĪŚVARA VÀ ĐỨC PHẬT

Thảo luận