Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

TÁNH KHÔNG – PHẦN 1 : TRIẾT HỌC TRUNG QUÁN TÔNG : NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG 1
HAI TRUYỀN THỐNG TRONG TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ
I.HỆ THỐNG TRUNG QUÁN : VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA
II. HAI TRUYỀN THỐNG TRONG TRIẾT HỌC ẤN ĐỘ – ĐẶC ĐIỂM CHUNG
III. UPANIṢAD VÀ PHẬT GIÁO
IV. CÓ PHẢI PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KHẲNG NHẬN CÓ TỰ NGÃ?
V. GIẢI ĐÁP MỘT VÀI Ý KIẾN PHỦ BÁC VÔ NGÃ LUẬN
CHƯƠNG 2
SỰ IM LẶNG CỦA ĐỨC PHẬT VÀ SỰ KHỞI ĐẦU CỦA BIỆN CHỨNG PHÁP
I. MỘT VÀI GIẢI THÍCH VỀ TỪ “VÔ KÝ” (AVYĀKṚTA)
II. TÍNH NHỊ LUẬT BỘI LÝ CỦA VÔ KÝ (AVYĀKṚTA)
III. GIẢI PHÁP CỦA ĐỨC PHẬT
IV. CÁCH GIẢI THÍCH CÁC VÔ KÝ TRONG ĀBHIDHARMIKA
V. CÁI NHƯ THỰC VỐN BẤT KHẢ TƯ NGHÌ
VI. CHÂN NGHĨA TRONG SỰ IM LẶNG CỦA ĐỨC PHẬT
VII. DỰ KIẾN SỰ XUẤT HIỆN CỦA TRUNG QUÁN TÔNG
CHƯƠNG 3
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HAI TRUYỀN THỐNG TƯ TƯỞNG VÀ
SỰ XUẤT HIỆN CỦA TRUNG QUÁN TÔNG
I.TỔNG QUAN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HAI TRUYỀN THỐNG TƯ TƯỞNG ẤN ĐỘ
II. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRUYỀN THỐNG VÔ NGÃ LUẬN
III. HỆ THỐNG ĀBHIDHARMIKA
IV. CHUYỂN TIẾP THÀNH TRUNG QUÁN TÔNG
VI. TRUNG QUÁN TÔNG VÀ LUẬN ĐIỂN (-)
CHƯƠNG 4
ẢNH HƯỞNG CỦA BIỆN CHỨNG PHÁP TRUNG QUÁN TÔNG
I.ẢNH HƯỞNG CỦA TRUNG QUÁN TÔNG ĐỐI VỚI DUY THỨC TÔNG
II.MỐI QUAN HỆ GIỮA TRUNG QUÁN TÔNG VÀ VEDĀNTA

F

Thảo luận