Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến
Huỳnh Ngọc Chiến

Chu Dịch Thiền Giải

Trí Húc Đại sư (tức Ngẫu Ích Đại sư) là bậc cao tăng thông tuệ thời Minh mạt, muốn dung thông giáo lý Nho và Phật, dùng Thiền để xiển dương Dịch, và dùng Dịch để hiển bày Thiền. Đại sư đem con mắt Thiền để đọc Dịch và chú giải thành cuốn Chu Dịch Thiền Giải này. Nói là “Thiền giải” nhưng sư là bậc bác lãm quần thư, nên trong tác phẩm dung hợp nhiều tư tưởng Thiên Thai tông, Tịnh Độ tông, cùng các điển cố từ Tứ thư, Ngũ kinh của Nho gia.

MỤC LỤC

DOWNLOAD

Chu Dịch thiền giải : Thuật ngữ và danh mục tham khảo

MỘT SỐ THUẬT NGỮ Ghi chú : Trong tác phẩm dùng rất nhiều thuật ngữ Phật học. Đối với những thuật ngữ xuất hiện một lần thì chúng tôi giải thích ngay trong sách; đối với những thuật ngữ xuất hiện hai lần trở lên thì xin bạn đọc tham khảo ở phần này. Anh […]